Installation Views

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 98" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

51" x 90.5"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 98" (detail)  VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

51" x 90.5"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 34" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

31.5" x 87"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 34" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

31.5" x 87"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 87" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

31" x 43"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 87 (details)VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

31" x 43"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Mini Flowerbed 305" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

6" x 6"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Mini Flowerbed 320"

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

6" x 6"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Mini Flowerbed 293" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

6" x 6"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi  "Mini Flowerbed 326" VENDU

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 14VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

39" x 39"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 14" (détail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

39" x 39"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 22" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

43"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 22" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

43"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 14" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

39"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 14" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

39"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 61" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

26" x 61"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi  "Flowerbed 61" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

26" x 61"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 4" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

43" x 55"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 4" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

43" x 55"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 88" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 84"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 88" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 84"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 43" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

71" x 63"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 43" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

71" x 63"n

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Mini Flowerbed 334"

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

6" x 6"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Mini Flowerbed 357" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

6" x 6"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 48" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 47"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 48" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 47"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 37" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

20"x 20"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 37" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

20" x 20"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 75" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

39"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 75" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

39"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 73" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 110"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 73" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 110"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Landscape 58" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

75"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Landscape 89" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 59"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Mini Flowerbed 331"

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

6" x 6"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Mini Flowerbed 206"

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

6" x 6"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Mini Flowerbed 294"

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

6" x 6"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Mini Flowerbed 299"

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

6" x 6"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 57" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

59" x 27.5"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 57" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

59" x 27.5"n

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 38" 

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 39"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 38" (detail)

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 39"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 15" 

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

71" x 55"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 15" (detail)

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

71" x 55"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 87" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 63"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 87" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 63"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 51" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

27.5" x 27.5"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 51" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

27.5" x 27.5"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 30"

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

16" x 16"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 30" (detail)

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

16" x 16"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 9" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 83"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 9" (detail) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 83"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 92"

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

51" x 43"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 92" (detail)

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

51" x 43"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 37" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

31" x 43"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 37" (details) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

31" x 43"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 24" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

16" x 47"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 24" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

16" x 47"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 24" 

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

20" x 20"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 24" (detail)

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

20" x 20"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Landscape 56"

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

59" x 39"

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41