Zhuang Hong Yi

FOCUS @GLR60

January 2020

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed R104"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

8" x 8"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed R115" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

8" x 8"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed R93" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

8" x 8"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed R118" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

8" x 8"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 87"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

31" x 43"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 87 (details)"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

31" x 43"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 37"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

31" x 43"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 37 (details)"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

31" x 43"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 272"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 246"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 269"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

 

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 248"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 17"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

59" x 47"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 17 (details)"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

59" x 47"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 93" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

47" x 110"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 93 (details)" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

47" x 110"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 241"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 283"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 267"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 266" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 56" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

53" x 53"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 56 (details)" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

53" x 53"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 14"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

39" x 39"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 14" (detail)

Ink, acrylic and rice paper on canvas

39" x 39"

ZHY112

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 263" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 247" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 244" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 271"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 79" 

Ink, acrylic and rice paper on canvas

24" x 24"

Zhuang Hong-Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi "Flowerbed 79" (detail)

Ink, acrylic and rice paper on canvas

24" x 24"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 276"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

 

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 274"

Ink, acrylic and rice paper on canvas

6" x 6"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed R119" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

8" x 8"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed R122" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

8" x 8"

Zhuang Hong Yi | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed R94" SOLD

Ink, acrylic and rice paper on canvas

8" x 8"

Zhuang Hong-YI | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | FOCUS | January 2019 | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | FOCUS | January 2019 | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | FOCUS | January 2019 | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | FOCUS | January 2019 | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | FOCUS | January 2019 | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | FOCUS | January 2019 | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | FOCUS | January 2019 | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | Galerie LeRoyer

Zhuang Hong-YI | FOCUS | January 2019 | Galerie LeRoyer