Joseph Adolphe - Toro Elegy No. 2

Toro Elegy No. 2 Oil on canvas, 55" x 60"

< Previous | Next >